Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila.

auto-škola Gavrilović

Izvod iz pravilnika koji je predvidio zakonodavac.

Izdvajamo iz pravilnikaKod nas dobijate najkvalitetniju teoretsku nastavu na ovim prostorima.

Član 6. (Osposobljavanje iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima)

 1. Osposobljavanje počinje obukom iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, sa osnovama poznavanja motornih i priključnih vozila.
 2. Nastavni čas iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima traje 45 minuta. Kandidat u toku jednog dana može imati najviše četiri nastavna časa.
 3. Predavač teoretske nastave je prije nastavnog časa dužan izvršiti pripremu za čas u trajanju od najmanje 10 minuta.
 4. Nastava iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima može se izvoditi istovremeno sa najviše 30 kandidata u jednoj grupi.
 5. Autoškola je obavezna prije početka izvođenja teoretske nastave, za svaku formiranu grupu, organu nadležnom za obrazovanje dostaviti raspored izvođenja teoretske nastave koji sadrži podatke o imenima kandidata, kategorije za koju se kandidat osposobljava, datum i vrijeme izvođenja nastave, najkasnije prije započinjanja teoretske nastave na obrascu datom u Prilogu broj 2. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 9. (Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom)

 1. Osposobljavanju iz upravljanja motornim vozilom može pristupiti lice koje položi ispit iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima i ispit iz pružanja prve pomoći.
 2. Nastavni čas iz upravljanja motornim vozilom traje 45 minuta, a nastavni blok čas traje 90 minuta. Kandidat u toku jednog dana može imati najviše dva nastavna časa ili jedan nastavni blok čas.
 3. Instruktor vožnje je prije nastavnog časa ili blok časa dužan izvršiti pripremu za čas u trajanju od najmanje 15 minuta.
 4. Prva četiri časa osposobljavanja izvode se na poligonu ili na putu sa manjom frekvencijom saobraćaja, kojeg odredi nadležni organ opštine, nakon čega se osposobljavanje vrši na javnom putu.
 5. Instruktor vožnje za vrijeme osposobljavanja kandidata obavlja obuku samo sa jednim kandidatom u vozilu.
 6. Za vrijeme obuke u vozilu, pored kandidata i instruktora vožnje, može se nalaziti i vlasnik autoškole ili lice ovlašćeno za nadzor nad radom autoškole.

Pravilnik o načinu i uslovima organizovanja ispita za polaganje vozača motornih vozila.

auto-škola Gavrilović

Izvod iz pravilnika koji je predvidio zakonodavac.

Izdvajamo iz pravilnikaKod nas dobijate najkvalitetniju teoretsku nastavu na ovim prostorima.

Član 8. (Ispitna komisija)

 1. Komisiju čine predsjednik i dovoljan broj sekretara i ispitivača.
 2. Za predsjednika Komisije imenuje se lice koje ima licencu predavača teoretske nastave ili licencu za ispitivača teoretskog dijela ispita.
 3. Za ispitivača iz prve pomoći imenuje se lice koje ima licencu ispitivača prve pomoći.
 4. Za ispitivača teoretskog dijela ispita imenuje se lice koje ima licencu za ispitivača teoretskog dijela ispita.
 5. Za ispitivača iz upravljanja motornim vozilom imenuje se lice koje ima licencu za ispitivača iz upravljanja motornim vozilom.
 6. Ispit iz propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima obavljaju dva ispitivača, a ispit iz upravljanja motornim vozilom obavlja jedan ispitivač, osim ako odredbama ovog Pravilnika u posebnim slučajevima nije drugačije određeno.
 7. Ispit iz upravljanja motornim vozilom mogu obavljati dva ispitivača, ukoliko nadležni organ procijeni da je to opravdano.
 8. Ukoliko organ nadležan za obrazovanje organizuje polaganje ispita iz propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima putem računara ispit može obavljati jedan ispitivač.
 9. U Komisiji ne mogu biti angažovana lica zaposlena ili angažovana u autoškoli, kao i lica koja vrše nadzor nad radom Komisije za polaganje vozačkog ispita.

Član 9. (Obaveze članova Komisije)

 1. Članovi Komisije za polaganje vozačkog ispita dužni su da ispite provode stručno i u skladu sa propisima.
 2. Ispitivači su dužni da se predstave kandidatima i da za vrijeme ispita imaju jasno istaknut identifikacioni dokument izdat od strane nadležnog organa.
 3. Ispitivači su dužni da se prema kandidatima i zaposlenima u autoškoli odnose u skladu sa etičkim i drugim normama ponašanja.
 4. Ispitivači ne smiju za vrijeme provođenja ispita biti pod uticajem opojnih droga ili alkohola, ne smiju upotrebljavati mobilni telefon niti druge uređaje koji umanjuju pažnju i koncentraciju kandidata za vozača motornih vozila, niti smiju pušiti u vozilu ili u prostoru za polaganje ispita.
 5. Nadležni organ razrješava dužnosti člana Komisije za koga se utvrdi postupanje suprotno odredbama ovog člana.

Član 14. (Katalog testovnih pitanja)

 1. Katalog testovnih pitanja sadrži pitanja razvrstana u četiri oblasti, i to: a) Oblast I - Teoretska pitanja, b) Oblast II - Znakovi, c) Oblast III - Raskrsnice i d) Oblast IV - Prva pomoć.
 2. Testove za polaganje vozačkih ispita formira nadležni organ na osnovu pitanja iz Kataloga testovnih pitanja za odgovarajuću kategoriju/pot-kategoriju za koju kandidat polaže ispit.
 3. Pitanja iz Oblasti I mogu se koristiti samo za onu kategoriju/potkategoriju koja je naznačena u Katalogu testovnih pitanja, dok se pitanja iz Oblasti II i Oblasti III odnose na sve kategorije/potkategorije.
 4. Tačni odgovori na pitanja iz Oblasti I vrednuju se sa dva boda, iz Oblasti II sa tri, a iz Oblasti III sa pet bodova.
 5. Tačni odgovori na pitanja iz Oblasti IV vrednuju se sa jednim bodom.

Član 15. (Trajanje i ocjena ispita)

 1. Trajanje ispita iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima i formiranje ispitnih testova obavlja se prema sljedećem:(slika1)
 2. Kandidat je položio ispit ako je na osnovu tačnih odgovora postigao najmanje minimalan broj bodova od ukupnog broja mogućih bodova.
 3. Ocjenjivanje kandidata vrši se ocjenom "položio" ili "nije položio".
 4. Kandidatu koji ne položi ispit, saopštavaju se greške koje je napravio prilikom polaganja ispita.
 5. Ispit iz poznavanja pružanja prve pomoći traje 20 minuta i kandidat rješava test sa deset pitanja iz Oblasti IV Kataloga.
 6. Kandidat je položio ispit iz poznavanja pružanja prve pomoći ako je ostvario minimalno osam bodova na testu.
AUTO-ŠKOLA GAVRILOVIĆ.Član 31. (Ispitno mjesto)

 1. Polaganje ispita za vozača motornih vozila iz upravljanja motornim vozilom obavlja se u mjestu koje ima: a) puteve opremljene vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, b) puteve sa uzdužnim usponom i nagibom, c) raskrsnice puteva sa po dvije saobraćajne trake za jedan smjer, d) raskrsnice puteva s prvenstvom prolaza, e) raskrsnice puteva sa uređajima za davanje svjetlosnih signala-semafori, f) raskrsnice puteva iste važnosti, g) mrežu saobraćajnica sa intezitetom i gustinom saobraćaja, h) sistem raskrsnica sa dvosmjernim i jednosmjernim režimom saobraćaja, i) parking prostor, odnosno površine.
 2. Postojanje uslova iz stava (1) ovog člana utvrđuju organi nadležni za obrazovanje i unutrašnje poslove.

Obrazac za ocjenjivanje upravljanja

AUTO-ŠKOLA GAVRILOVIĆ.

Preuzmi obrazac